×

Alt, du behøver at vide om virksomhedspant

Alt, du behøver at vide om virksomhedspant

Introduktion til virksomhedspant

Virksomhedspant er en juridisk betegnelse for en sikkerhedsstillelse i form af et pantebrev, der giver kreditor ret til at inddrive gæld ved at realisere pantet, hvis skyldneren ikke kan opfylde sine forpligtelser. Dette pant kan etableres på forskellige aktiver, såsom fast ejendom, køretøjer eller inventar.

Hvad er virksomhedspant?

Virksomhedspant er en sikkerhedsstillelse, som en kreditor kan kræve, når der ydes lån til en virksomhed. Pantet giver kreditor en rettighed til at inddrive gæld ved at realisere pantet, hvis skyldneren ikke kan opfylde sine forpligtelser. Pantet kan etableres på forskellige aktiver, såsom fast ejendom, køretøjer eller inventar.

Hvornår anvendes virksomhedspant?

Virksomhedspant anvendes typisk i situationer, hvor en virksomhed har brug for finansiering og kreditor ønsker en sikkerhed for tilbagebetalingen af lånet. Det kan være i forbindelse med etablering af nye investeringer, finansiering af driftskapital eller refinansiering af eksisterende gæld. Virksomhedspant kan også anvendes i forbindelse med leasingaftaler, hvor leasingselskabet ønsker en sikkerhed for tilbagelevering af det leasede aktiv.

Fordele og ulemper ved virksomhedspant

Fordele ved virksomhedspant

virksomhedspant

Der er flere fordele ved at etablere virksomhedspant:

 • Det kan give adgang til finansiering, som ellers ikke ville være muligt at opnå
 • Det kan give mulighed for bedre lånevilkår, såsom lavere rente eller længere løbetid
 • Det kan give en større sikkerhed for kreditor, hvilket kan medføre en lavere risiko og dermed også lavere rente
 • Det kan give mulighed for at frigøre kapital i eksisterende aktiver, som kan anvendes til andre formål

Ulemper ved virksomhedspant

Der er også nogle ulemper ved at etablere virksomhedspant:

 • Det kan være en administrativ byrde at oprette og vedligeholde pantet
 • Det kan begrænse virksomhedens handlefrihed, da pantet kan medføre begrænsninger i forbindelse med salg eller pantsætning af aktiver
 • Det kan medføre en højere risiko for virksomheden, da manglende tilbagebetaling af gæld kan resultere i tab af pantet og dermed også tab af aktiver

Sådan oprettes et virksomhedspant

Trin 1: Vurdering af pantets værdi

virksomhedspant

Før et virksomhedspant kan oprettes, skal værdien af det påtænkte pant vurderes. Dette kan gøres enten af parterne selv eller af en uafhængig vurderingsmand. Vurderingen skal dokumenteres og danne grundlag for det beløb, som pantet kan etableres for.

Trin 2: Pantebrevet og registreringen

Efter vurderingen skal der udarbejdes et pantebrev, som beskriver pantets omfang, vilkår og rettigheder. Pantebrevet skal underskrives af både kreditor og skyldner og eventuelt vidner, afhængigt af gældende regler. Pantebrevet skal derefter registreres hos den relevante myndighed, typisk Tinglysningsretten.

Trin 3: Tinglysning af virksomhedspantet

virksomhedspant

Den endelige etablering af virksomhedspantet sker ved tinglysning hos Tinglysningsretten. Dette sikrer, at pantet bliver offentligt kendt og kan håndhæves overfor tredjeparter. Tinglysningen skal ske inden for en bestemt frist efter underskrivelsen af pantebrevet, som kan variere afhængigt af pantets art og værdi.

Virksomhedspant vs. personlig kaution

Forskelle mellem virksomhedspant og personlig kaution

Virksomhedspant adskiller sig fra personlig kaution på flere områder:

 • Virksomhedspant er en sikkerhedsstillelse på et konkret aktiv, mens personlig kaution er en personlig garanti for tilbagebetalingen af gælden
 • Virksomhedspant kan inddrives ved realisering af pantet, mens personlig kaution kan inddrives ved at kræve betaling direkte fra kautionsgiveren
 • Virksomhedspant kan være mere attraktivt for kreditor, da det giver en større sikkerhed og mulighed for at inddrive gælden ved realisering af pantet

Hvornår er virksomhedspant bedre end personlig kaution?

Valget mellem virksomhedspant og personlig kaution afhænger af forskellige faktorer, såsom lånebeløbets størrelse, risikoen for tilbagebetaling og tilgængelige aktiver. Generelt set er virksomhedspant ofte mere attraktivt for kreditor, da det giver en større sikkerhed og mulighed for at inddrive gælden ved realisering af pantet. Personlig kaution kan dog være mere relevant i situationer, hvor virksomheden ikke har tilstrækkelige aktiver til at etablere virksomhedspant.

Virksomhedspant og kreditvurdering

Hvordan påvirker virksomhedspant din kreditvurdering?

Et virksomhedspant kan påvirke din virksomheds kreditvurdering på flere måder:

 • Det kan øge din virksomheds kreditværdighed og dermed give adgang til bedre lånevilkår
 • Det kan reducere din virksomheds risikoprofil og dermed medføre en lavere rente
 • Det kan give en større sikkerhed for kreditor, hvilket kan medføre en højere kreditvurdering

Hvad skal du være opmærksom på ved kreditvurdering med virksomhedspant?

Ved kreditvurdering med virksomhedspant er der nogle faktorer, som du bør være opmærksom på:

 • Det er vigtigt at have en realistisk vurdering af pantets værdi, da en overvurdering kan medføre en højere risikoprofil og dermed en højere rente
 • Det er vigtigt at have en god økonomisk styring og dokumentation, da dette kan påvirke kreditvurderingen positivt
 • Det er vigtigt at have en god betalingshistorik og undgå misligholdelse af tidligere gæld, da dette kan påvirke kreditvurderingen negativt

Virksomhedspant og konkurs

Hvad sker der med virksomhedspantet ved konkurs?

Ved konkurs vil virksomhedens aktiver blive inddraget af konkursboet og anvendt til at dække virksomhedens gæld. Hvis der er etableret virksomhedspant på nogle af aktiverne, vil disse blive realiseret og provenuet vil blive anvendt til at dække den tilknyttede gæld. Hvis pantet ikke er tilstrækkeligt til at dække gælden, vil kreditor have ret til at kræve restgælden hos skyldneren.

Kan virksomhedspant redde din virksomhed i tilfælde af konkurs?

Virksomhedspant kan i visse tilfælde bidrage til at redde en virksomhed i tilfælde af konkurs. Hvis der er etableret virksomhedspant på værdifulde aktiver, kan disse realiseres og provenuet kan anvendes til at dække den tilknyttede gæld. Dette kan reducere den samlede gæld og give virksomheden bedre muligheder for at komme på ret kurs igen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at virksomhedspant ikke altid er tilstrækkeligt til at redde en virksomhed i konkurs.

Eksempler på virksomhedspant i praksis

Eksempel 1: Virksomhedspant i forbindelse med lån til investeringer

Et eksempel på anvendelsen af virksomhedspant er i forbindelse med lån til investeringer. Hvis en virksomhed ønsker at finansiere køb af nyt produktionsudstyr, kan kreditor kræve et virksomhedspant i produktionsudstyret som sikkerhed for tilbagebetalingen af lånet. Hvis virksomheden ikke kan tilbagebetale lånet, vil kreditor have ret til at realisere pantet ved at sælge produktionsudstyret.

Eksempel 2: Virksomhedspant som sikkerhed for lån til driftskapital

Et andet eksempel på anvendelsen af virksomhedspant er i forbindelse med lån til driftskapital. Hvis en virksomhed har brug for finansiering til at dække driftsomkostninger, kan kreditor kræve et virksomhedspant i virksomhedens inventar som sikkerhed for tilbagebetalingen af lånet. Hvis virksomheden ikke kan tilbagebetale lånet, vil kreditor have ret til at realisere pantet ved at sælge inventaret.

Virksomhedspant og skattemæssige forhold

Hvordan påvirker virksomhedspant din virksomheds skattemæssige forhold?

Virksomhedspant kan have forskellige skattemæssige konsekvenser for din virksomhed:

 • Virksomhedspant kan medføre fradragsret for renteudgifterne i forbindelse med lånet
 • Virksomhedspant kan medføre beskatning af eventuelle gevinster ved realisering af pantet
 • Virksomhedspant kan påvirke afskrivningsgrundlaget for de pågældende aktiver

Hvilke skattemæssige fordele kan du opnå ved at benytte virksomhedspant?

Ved at benytte virksomhedspant kan du opnå forskellige skattemæssige fordele:

 • Du kan opnå fradragsret for renteudgifterne i forbindelse med lånet, hvilket kan reducere din skattepligtige indkomst
 • Du kan udnytte afskrivningsmulighederne for de pågældende aktiver og dermed reducere din skattepligtige indkomst yderligere
 • Du kan undgå beskatning af eventuelle gevinster ved realisering af pantet, hvis du geninvesterer provenuet i nye aktiver

Opsummering og konklusion

Virksomhedspant er en sikkerhedsstillelse, som en kreditor kan kræve, når der ydes lån til en virksomhed. Pantet giver kreditor ret til at inddrive gæld ved at realisere pantet, hvis skyldneren ikke kan opfylde sine forpligtelser. Virksomhedspant kan anvendes i forskellige situationer, såsom finansiering af investeringer eller driftskapital. Der er både fordele og ulemper ved at etablere virksomhedspant, og valget mellem virksomhedspant og personlig kaution afhænger af forskellige faktorer. Virksomhedspant kan påvirke din virksomheds kreditvurdering og skattemæssige forhold. Det er vigtigt at være opmærksom på de juridiske og økonomiske konsekvenser ved etablering af virksomhedspant og søge professionel rådgivning, hvis nødvendigt.